Narodowa strategia spójności

Jak już wspomniano, fundusze strukturalne i Fundusz Spójności są narzędziami, za pomocą których UE realizuje swoje cele w zakresie wyrównywania dysproporcji i wspomagania rozwoju.

Fundusze te podlegają Komisji Europejskiej, ale działają na poziomie krajów i regionów.

Stąd też każdy kraj członkowski musiał stworzyć system zarządzania przyznanymi środkami. W Polsce rolę taką spełnia Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie). Jest to podstawowy dokument określający ramy wdrażania i wykorzystania środków z funduszy unijnych w latach 2007-13.

Published by