Realizacje

W trakcie prac administracji rządowej i samorządowej, po konsultacjach z różnymi podmiotami (m.in. związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, organizacjami pozarządowymi) przygotowano do realizacji następujące programy operacyjne, które zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską:

  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (finansowany z EFRR i EFS),
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (EFRR),
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki (EFS),
  • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (EFRR),
  • Program Operacyjny Pomoc Techniczna (EFRR),
  • Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna (EFRR),
  • 16 regionalnych programów operacyjnych (EFRR).

Published by