Fundusze przedakcesyjne

ISPA (Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej) - fundusz przeznaczony dla państw kandydujących do UE. Jego celem było wspieranie tych krajów w zakresie społecznej i gospodarczej spójności poprzez współfinansowanie dużych projektów inwestycyjnych w sektorach ochrony środowiska i transportu (pokrywał do 75% kosztów inwestycji).

W momencie wstąpienia kandydujących krajów do UE, wszystkie nieukończone w ramach ISPA projekty, realizowane są w działającym na zbliżonych zasadach Funduszu Spójności.

PHARE - fundusz przedakcesyjny, którego założeniem było przygotowanie nowych państw do członkostwa w Unii Europejskiej oraz pomoc w wyrównaniu różnic gospodarczych. Początkowo był kierowany jedynie do Polski i Węgier (jako wsparcie przemian gospodarczych i ustrojowych).