Główne cele strategii

Główne cele Narodowej Strategii Spójności to:

  • budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej wpływającej na wzrost konkurencyjności Polski,
  • zwiększenie spójności społecznej i poprawa jakości kapitału ludzkiego,
  • poprawa funkcjonowania instytucji publicznych,
  • podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów: wytwórczego i usług,
  • wzrost konkurencyjności polskich regionów oraz przeciwdziałanie ich gospodarczej i społecznej marginalizacji,
  • wspomaganie zmian strukturalnych i wyrównywanie szans rozwojowych obszarów wiejskich.

Published by